THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MẶT HÀNG GIAO DỊCH

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MẶT HÀNG GIAO DỊCH

Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán

Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán

MỨC KÝ QUỸ TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Hướng dẫn giao dịch cho khách hàng

Để giao dịch khách hàng cần phải mở tài khoản, nộp tiền, sử dụng phần mềm để giao dịch. Quý khách nộp tiền theo những tỷ lệ ký quỹ yêu cầu và lưu ý những trường hợp cảnh báo mức ký quỹ ban đầu như sau: – Mức ký quỹ yêu cầu =100% tổng mức ký quỹ ban đầu đối với tài khoản của pháp nhân. = 120% tổng mức ký quỹ ban đầu đối với tài khoản của cá nhân.

Hướng dẫn mở tài khoản

Quy cách về mở tài khoản giao dịch và cài đặt phần mềm Khi mở tài khoản , khách hàng cần cung cấp :