Đậu Tương

đậu tương

 • Đậu tương CBOT

   

  Hàng hóa giao dịch

  Đậu tương CBOT

  Mã hàng hóa

  ZSE

  Độ lớn hợp đồng

  5000 giạ / Lot 

  Đơn vị yết giá

  cent / giạ

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 - Thứ 6: 
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.25 cent / giạ

  Tháng đáo hạn

  Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11

  Ngày đăng ký giao nhận

  Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Giới hạn giá ban đầu

  Giới hạn giá mở rộng

  $0.60/giạ

  $0.90/giạ

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Đậu tương loại 1, loại 2, loại 3

 • Theo quy định của sản phẩm Đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

  Đậu tương được giao dịch là đậu tương loại 1, đậu tương loại 2, đậu tương loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

   

  Loại 1

  Loại 2

  Loại 3

  Độ ẩm tối đa: 13%

  Độ ẩm tối đa: 14%

  Độ ẩm tối đa: 14%

  Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 56,0 trên 1 giạ

  Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 54,0 trên 1 giạ

  Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 52,0 trên 1 giạ

  Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa là 2,0% trong đó hỏng do nhiệt là 0,2%

  Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa 3.0%, trong đó do nhiệt là 0.5%

  Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa 5.0%,

  Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 1.0%

  Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 2.0%

  Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 3.0%

  Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 10%

  Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 20%

  Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 30%

  Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 1.0%

  Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 2.0%

  Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 5,0%

Sản Phẩm Thường Được Xem Cùng

Ngô

cofuwo

08/07/2020

Chi tiết

Ngô Mini

cofuwo

08/07/2020

Chi tiết

Đậu Tương

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết

Lúa Mì Mini

cofuwo

17/07/2020

Chi tiết